loading

Regulamin akcji marketingowej „Bon rabatowy na usługi w autoryzowanym serwisie Auto-Styl Sp. z o.o.”
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Akcji marketingowej jest:Auto-Styl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasne 7A, (37-006 Krasne), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00005606875, o kapitale zakładowym 1.505.000 PLN, NIP 517-03-70-158, Regon 361641386, zwana dalej Organizatorem.
2. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie salonu Auto-Styl Krasne 7A, w siedzibie Organizatora.
3. Czas trwania Akcji: od 1 października 2018 do 31 grudnia 2019 roku.
4. Uczestnikami akcji mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które w okresietrwania Akcji skorzystają z usługi serwisowej. 
Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Akcja polega na przyznaniu przez Organizatora BONU rabatowego o wartości 50 zł brutto  za każde pełne 500 zł wydane za zrealizowane usługi serwisowe wraz z użytymi częściami zamiennymi do zrealizowania u Organizatora w ramach wykonywanej kolejnej usługi serwisowej.
2. Bon jest ważny 13 miesięcy od daty jego wydania.
3. Wzór bonu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Akcja nie łączy się z innymi akcjami, zniżkami, rabatami prowadzonymi przezOrganizatora.
5. W przypadku gdy wartość samej usługi serwisowej w wyłączeniem materiałów i części użytych do wykonania usługi, będzie niższa niż wartość bonu Organizator nie zwróci Uczestnikowi różnicy ani nie może ona przejść na następną usługę serwisową realizowana u Organizatora.
6. Uczestnik, chcąc otrzymać rabat wartościowy wskazany w bonie – jest zobowiązanydo jego pozostawienia u Organizatora w momencie realizacji usługi serwisowej.
Postanowienia końcowe.
1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.opel.autostyl.net.pl
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
3. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (art.. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT) dla przedsiębiorców stanowi przychód do opodatkowania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
5. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty realizacji kuponu.

Do góry